«Chantar davant experts» – rinforzar il plaschair da chantar

Chantar fa plaschair! Per ch'il plaschair na restia betg mo resalvà al chor che chanta, mabain bittia era sbrinzlas entusiasmantas sin il public, dovri il savair da las dirigentas e dals dirigents e l'entusiassem e l'engaschi da las chantaduras e dals chantadurs.

Il «chantar davant experts» pussibilitescha als chors durant festas da chant da laschar descriver da persunas externas la qualitad da lur represchentaziuns e da survegnir resuns dad experts che gidan ad optimar las cumpetenzas dal chor. L'Uniun svizra dals chors (USC) scolescha experts ed ha elavurà ed edì directivas per la collavuraziun tranter comités d'organisaziun ed experts d'ina vart e per la collavuraziun tranter chors ed experts da l'autra vart.

Per ils experts è responsabla la cumissiun da musica da l'USC. Ils commembers da l'USC survegnan la glista d'experts actuala dal secretariat.

Per regla ha lieu mintg'onn in seminari d'experts (tudestg e franzos), durant il qual ils experts vegnan scolads ed exerciteschan ina pratica unitara. Las datas èn publitgadas en la revista «chorus» ed en las occurrenzas

L'expertisa ed il predicat

L'USC cusseglia da far in'expertisa a bucca per tut ils chors che sa participeschan al «chantar davant experts». Quella duai analisar il chant a moda clera e sincera, però esser constructiva, bainvulenta ed utila.

Las represchentaziuns dals chors vegnan usualmain tadladas e discutadas da dus experts. Per quest intent pon ils chors telechargiar u empustar il «Document C» da l'USC.

Sin giavisch explicit pon chors vegnir valitads cun nota, sumegliantamain a la valitaziun dal sistem scolar; il dumber da puncts maximal è 6 ed il dumber da puncts sur 4 inditgescha ch'ins ha cuntanschì las finamiras da basa.

6

5.5

5

4.5

4

3.5

euv.

 

La surdada da puncts è resalvada a las concurrenzas, per las qualas èn impegnativs ils reglaments specifics.

 

Igl è la responsabladad dal comité d'organisaziun da mintga partida u da mintga concurrenza da decider, sche e cura che valitaziuns u puncts ston vegnir communitgads.

Il manual 1 «Singen vor Experten» (Chantar davant experts)

La cumissiun da musica ha elavurà directivas per las expertisas da las festas da chant. Questas recumandaziuns sa basan sin nundumbraivlas experientschas e duain servir ad in'unificaziun naziunala raschunaivla. Ellas gidan ils chors, las dirigentas ed ils dirigents sco er ils organisaturs da preparar ina festa da chant. Il manual tudestg «Singen vor Experten» pon ins telechargiar sco PDF u empustar tar il secretariat general.